loader img
Vrh
img

Arhus centar JIS

Gradimo partnerstvo za otpornije zajednice

U okviru međunarodnog projekta „Smanjenje rizika od katastrofa i sigurnost u državama članicama OSCE-a Arhus centar Južne i Istočne Srbije sproveo je projekat „Gradimo partnerstvo za otporniju Bajinu Baštu”, podržan od strane Misije OEBS u Srbiji i opštine Bajina Bašta.Tokom realizacije projekta urađena je revizija postojećih planskih i drugih dokumenata vazanih za vanredne situacije na teritoriji opštine Bajina Bašta. Urađena i jednoglasno usvojena je Odluka o organizaciji i funkcionisanju civilne zaštite na teritoriji opštine Bajina Bašta, a doneta je i Naredbe o pripremama, načinu formiranja i angažovanja jedinica civilne zaštite opšte namene opštine Bajina Bašta. U aktivnostima oko izrade pomenutih dokumenata učestvovala je šira stručna javnost, a donošenje je prošlo kroz proces javne rasprave. U toku čitavog projekta je vođena kampanja uključivanja i edukacije javnosti. Nakon usvajanja dokumenata izvršena je edukacija poverenika civilne zaštite, a plan je da sa ovim aktivnostima nastavi kako bi bio osposobljen Sistem civilne zaštite, koji je i najbliži građanima Bajine Bašte.

  • img
Arhus

Skupština Opštine

• Donosi Plan i Program razvoja sistema zaštite i spasavanja na teritoriji Opštine,
• Planira i utvrđuje izvore finansiranja za razvoj, izgradnju i izvršavanje zadataka zaštite i spasavanja i razvoj civilne zaštite i sprovođenje mera
i zadataka civilne zaštite na teritoriji Opštine, • Obrazuje Opštinski štab za vanredne situacije;

• Razmatra visinu nastalih šteta od elementarnih nepogoda i dostavlja zahteve za pomoć od Vlade Republike Srbije,
• Obrazuje Situacioni centar za potrebe lokalne samouprave, u skladu sa propisima,
• Razmatra izveštaje Predsednika Opštine o bitnim pitanjima za zaštitu i spasavanje


Arhus

Opštinsko veće:

• Donosi Procenu ugroženosti za teritoriju Opštine i Plan zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama,
• Obrazuje Komisiju za procenu štete nastale od elementarnih nepogoda,
• Donosi Odluke o naknadi štete nastale od elementarnih nepogoda i drugih nesreća,
• Prati realizaciju preventivnih mera zaštite

• Preko Situacionog centra, prati stanje ugroženosti na teritoriji Opštine, preduzima mere u cilju sprečavanja nastajanja i eliminisanja vanredne situacije i o sprovedenim aktivnostima obaveštava Skupštinu Opštine i
• Predlaže akta koja donosi Skupština Opštine u cilju regulisanja delovanja u vanrednim situacijama.


Arhus

Predsednik Opštine:

• Stara se o sprovođenju Zakona i drugih propisa iz oblasti zaštite i spasavanja;
• Obavlja funkciju komandanta Opštinskog štaba za vanredne situacije i rukovodi njegovim radom;
• Određuje osposobljena pravna lica od značaja za zaštitu i spasavanje,
• U saradnji sa načelnikom štaba predlaže postavljenje ostalih članova štaba za vanredne situacije;
• Donosi odluku o proglašenju vanredne situacije na teritoriji Opštine;
• Rukovodi zaštitom i spasavanjem i naređuje mere utvrđene Zakonom i drugim propisima;
• Usmerava i usklađuje rad Opštinskih organa i pravnih lica čiji je Opština osnivač u cilju sprovođenja mera zaštite i spasavanja, kroz aktivnost Situacionog centra;
• Predlaže Opštinskom veću Plan zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama, na usvajanje;
• Naređuje formiranje, opremanje i obuku jedinica civilne zaštite Opšte namene;
• Ostvaruje saradnju sa načelnikom upravnog okruga i okružnim štabom za vanredne situacije u jedinstvenom i usklađenom delovanju u vanrednim situacijama;

• Naređuje evakuaciju građana, životinja, pravnih lica i materijalnih dobara sa ugroženog područja i stara se o njihovom zbrinjavanju, kroz aktivnost Situacionog centra;
• Stara se o organizaciji i sprovođenju mobilizacije građana, pravnih lica i materijalnih dobara u cilju uključenja istih u aktivnosti zaštite i spasavanja;
• Odlučuje o organizovanju prevoza, smeštaja i ishrane pripadnika jedinica civilne zaštite Opšte namene i građana koji učestvuju u zaštiti i spasavanju stanovništva, životinja i materijalnih dobara u Opštini;
• Odlučuje o uvođenju dežurstva u Opštinskim organima i drugim pravnim licima u vanrednoj situaciji;
• Ostvaruje saradnju sa susednim Opštinama, Ministarstvom unutrašnjih poslova i Vojskom Srbije, kroz aktivnost Situacionog centra, u cilju usklađivanja aktivnosti u vanrednim situacijama;
• Razmatra i odlučuje o drugim pitanjima iz oblasti zaštite i spasavanja iz svoje nadležnosti i
• Izveštava Skupštinu Opštine o stanju na terenu i o preuzetim aktivnostima u vanrednoj situaciji.


Arhus

Opštinska uprava

• Prati stanje u vezi sa zaštitom i spasavanjem i preduzima mere za zaštitu i spasavanje, kroz aktivnost Situacionog centra;
• Učestvuje u izradi Procene ugroženosti teritorije opštine Bajina Bašta i Plana zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama;
• Učestvuje u pripremama i izvođenju privremenog pomeranja ili evakuacije stanovništva i sprovođenju zbrinjavanja stanovništva;
Stara se oko obezbeđenja neophodnih sredstava za rad Opštinskog štaba za vanredne situacije;
• Vrši poslove urbanističkih mera zaštite i spasavanja iz svoje nadležnosti;

• Nabavlja i održava sredstva za uzbunjivanje u okviru sistema javnog uzbunj ivanja u Republici Srbiji, učestvuje u izradi studija pokrivenosti sistema javnog uzbunjivanja za teritoriju Opštine;
• Stara se o obezbeđivanju telekomunikacione i informacione podrške za potrebe zaštite i spasavanja;
• Organizuje, razvija i vodi ličnu i kolektivnu zaštitu;
• Učestvuje u organizaciji,formiranju i opremanju jedinice civilne zaštite Opšte namene;
• Ostvaruje saradnju sa organizacionim jedinicama Sektora za vanredne situacije i slično.Arhus

Opštinski štab za vanredne situacije

• Mobilizaciju jedinica civilne zaštite Opšte namene, građana i materijalnih sredstava;
• Angažovanje osposobljenih pravnih lica;
• Uvođenje dežurstva pravnih lica;
• Poseban režim obavljanja određenih komunalnih delatnosti;
• Posebne mere i postupke higijensko – profilaktičkog karaktera;
• Poseban režim saobraćaja ili zabranu saobraćaja lokalnim putevima;
• Evakuaciju stanovništva;
• Određivanje drugačijeg rasporeda radnog vremena;
• Posebne prioritete u isporuci komunalnih i drugih proizvoda i pružanja usluge (vode, grejanje, gasa, električne energije, gradskog prevoza, drumskog prevoza i sl.);
• Privremenu zabranu pristupa i kretanja u pojedinim ugroženim područjima;

• Privremenu zabranu korišćenja određenih pokretnih i nepokretnih stvari vlasnicima odnosno korisnicima,
• Obezbeđenje obaveznog poštovanja naređenih mera od strane stanovništva i pravnih lica u organizovanju i sprovođenju evakuacije i drugih aktivnosti u zaštiti i spasavanju;
• Korisnicima, odnosno vlasnicima stambenih zgrada, stanova, poslovnih prostorija i drugih zgrada da prime na privremeni smeštaj ugrožena lica iz ugroženog područja;

U slučaju vanredne situacije možete se obratiti štabu za vanredne situacije koji dežura 24 sata na sledeće brojeve telefona: 031 862-581 i 031 862-580 ili koordinatoru štaba Goranu Đunisijeviću na telefon 064/8733-852,ili putem mejla: opstinabb.goran@gmail.com


Arhus

Civilna zaštita

Civilna zaštita predstavlja organizovani odgovor države na različite vrste opasnosti koje ugrožavaju ljude, životinje, imovinu, kulturna dobra, životnu sredinu itd. Poverenici i zamenici poverenika u mesnim zajednicama preduzimaju neposredne mere za učešće građana u sprovođenju mera i zadataka civilne zaštite i rukovode jedinicama civilne zaštite opšte namene. Građani na ugroženim i nastradalim područjima dužni su da postupaju u skladu sa uputstvima poverenika, odnosno zamenika poverenika.
Poverenici civilne zaštite: Za organizaciju i sprovođenje preventivnih mera zaštite i pokretanje početnih aktivnosti u slučaju pojave opasnosti po ljude i materijalna sredstava, Opštinski štab za vanredne situacije, imenuje poverenike civilne zaštite i njihove zamenike neseljenim mestima na teritoriji opštine Bajina Bašta.

Poverenici i zamenici poverenika u naseljenim mestima preduzimaju neposredne mere za učešće građana u sprovođenju mera i zadataka civilne zaštite, lične, uzajamne i kolektivne zaštite i rukovode jedinicama civilne zaštite Opšte namene.
Opština Bajina Bašta je usvojila Odluke o organizaciji i funkcionisanju civilne zaštite i Naredbu o pripremama, načinu formiranja i angažovanja jedinica civilne zaštite opšte namene opštine Bajina Bašta. Tokom realizacije projekta, izabrani su i novi predsednici mesnih zajednica, koji su ujedno i poverenici civilne zaštite.


Arhus

Poverenici civilne zaštite po mesnim kancelarijama

                                                                                  •Kostojevići Slobodan Mitrović
                                                                                  •Rača Slobodan Sredojević
                                                                                  •Bušinsko Polje Zoran Marjanović
                                                                                  •Mala Reka Miroslav Ilijašević
                                                                                  •Jelovik Dragan Spasojević
                                                                                  •Lug 1 Saša Ivanović
                                                                                  •Lug 2 Slaviša Lazarević
                                                                                  •Perućac Dragan Todorović
                                                                                  •Rogačica Bojan Jovačnić
                                                                                  •Zaglavak Vidan Radovanović
                                                                                  •Solotuša Ivan Milosavljević
                                                                                  •Gvozdac Miloje Nikolić
                                                                                  •Zaovine Vidoje Lazić
                                                                                  •Ovčinja Milenko Milovanović
                                                                                  •Crvica Miloš Marković
                                                                                  •Sijerač Andrija Živanović
                                                                                  •Dobrotin Milorad Đuričić
                                                                                  •Rastište Dragojle Jovanović
                                                                                  •Obajgora Miloš Božić
                                                                                  •Bačevci Milojko Milosavljević
                                                                                  •Pilica Radomir Gavrilović
                                                                                  •Jakalj Radomir Maksimović
                                                                                  •Jagoštica Miloš Stevanović
                                                                                  •LještanskoLjuban Kovačević
                                                                                  •Beserovina Milan Vimić
                                                                                  •Dub Dragan Vukajlović
                                                                                  •Zarožje Dragoman Jagodić
                                                                                  •Okletac Mitar Todorović
                                                                                  •Pašina Ravan Ljubiša Baratović
                                                                                  •Zlodol Milan Garić
                                                                                  •Bajina Bašta Nedeljko Rakić

064/18-89-424
065/81-01-696
064/86-87-530
064/84-59-801
064/84-75-337
065/20-03-596
064/20-46-658
065/86-30-033
060/36-41-382
069/44-45-666
064/35-13-370
061/20-05-712
064/022-07-13
069/51-57-954
064/97-99-921
064/46-67-782
060/04-641-04
064/38-06-891
064/99-19-880
064/37-08-187
066/88-58-497
064/244-53-60
064/019-34-22
065/82-72-037
064/41-10-463
064/24-32-039
066/48-74-55
064/55-55-504
064/39-07-041
065/58-57-487
064/868-75-01


img
Arhus

Gradimo partnerstvo za otpornije zajednice - INFOPAKET


Arhus

Sektor za vanredne situacije